سلام!

برای تجربه بهتر، از کامپیوتر استفاده نمایید یا تلفن خود را بچرخانید.

داشبورد اطلاعات جرایم ونکوور

این داشبورد به عنوان تمرین برای کلاس پیشرفته هوش تجاری BI EXPERT طراحی شده داده های این داشبورد از اداره پلیس ونکور بدست آمده که شامل 883 هزار جرم در 24 محله ونکور در طول 21 سال است این داشبورد به شما اجازه می‌دهد که داده‌های جرم را بر اساس عوامل مختلفی مانند زمان، مکان، نوع و شدت، بررسی و مقایسه کنید. همچنین سعی کردم نقش آب و هوا را در زیاد شدن و کم شدم جرم در ماههای مختلف بررسی کنم و همچنین گزارشهایی در مورد تنوع ملیتی و انسانی و .. در محله های مختلف وقوع جرم در صفحه آخر موجود است که نیاز به کار بیشتر دارد